Вітаємо, ГістьНеділя, 2019-05-26, 2:26 PM

Рік креативності & інновацій в Україні


Головна » 2009 » Січень » 5 » Переклад Рішення ЄС про Рік креативності та інновацій
Переклад Рішення ЄС про Рік креативності та інновацій
9:13 PM
Підготовлено переклад рішення Євросоюзу щодо відзначення Європейського Року креативності та інновацій.
 
Неофіційний переклад українською мовою доступний нижче.
 

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
 
Зважаючи на Угоду про заснування Європейської Спільноти, та, зокрема, її Статей 149 та 150,
 
Зважаючи на пропозицію від Комісії,
 
Зважаючи на думку Європейського Економічного та Соціального Комітету,
 
Зважаючи на думку Комітету Регіонів,
 
Діючи відповідно до процедури, визначеної в Статті 251 Угоди,
 
Оскільки:
 
(1) Європі необхідно посилити свою спроможність до креативності та інноваціям через соціальні та економічні причини, щоб ефективно відповідати розвитку суспільства знань: інноваційна спроможність тісно пов’язана з креативністю як особистою рисою, для того щоб бути повністю розвинутою, вона повинна бути широко поширеною серед населення. Це потребує підхід, заснований на навчанні впродовж життя.
(2) Освітня та підготовча системи повинні на всіх рівнях достатньою мірою забезпечувати розвиток ключових компетентностей для підтримки креативності та інновацій, з метою знаходження інноваційних та оригінальних рішень в особистому, професійному та соціальному житті.
 
(3) Лісабонська Європейська Рада 23 та 24 березня 2000 року зробила висновок, що “Європейська платформа повинна визначити нові базові навички, що будуть забезпечуватись через навчання впродовж життя", як ключовий засіб у Європейській відповіді на "глобалізацію та перехід до економік, заснованих на знаннях", та підкреслила, що "народи є головним багатством Європи".
 
(4) Комунікація Європейської Комісії від 21 листопада 2001 року під назвою "Впроваджуючи в життя Європейську зону Навчання впродовж життя" та подальше Регулювання Ради від 27 червня 2002 року щодо навчання впродовж життя ідентифікували в якості пріоритету забезпечення "нових базових навичок" та підкреслили, що "навчання впродовж життя повинно включати навчання від дошкільного і до післяпенсійного віку”.
 
(5) Рекомендація 2006/962/EC Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя, зокрема, "математична здібність та базові навички в науці та технології", "навчання навчатись", "цифрова компетентність", "почуття ініціативи та підприємництва", "культурна обізнаність та вираження", а також "соціальні та громадянські навички".
 
(6) Брюссельська Європейська Рада від 8 та 9 березня 2007 року відзначила, що освіта і підготовка є передумовами для доброго функціонування трикутника знань (освіта-дослідження-інновації) та грають ключову роль в стимулюванні зростання та працевлаштування. Вона призвала зосередити увагу на стимулюванні потенціалу малих та середніх підприємств, включно з такими, що діють у секторах культури та творчості, зважаючи на їх роль як рушійну силу зростання, створення робочих місць та інновацій.
 
(7) Проголошення Європейського року креативності та інновацій є ефективним шляхом допомогти зустріти виклики, які стоять перед Європою, шляхом покращення обізнаності громадськості, поширення інформації про добрі практики та промоції досліджень та дебатів щодо політик. Шляхом створення середовища для одночасної підтримки цих цілей на європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях, можливо досягнути більшої синергії та критичної маси, ніж від розрізнених зусиль на різних рівнях.
 
(8) Оскільки розвиток креативності та спроможності до інновацій через навчання впродовж життя підпадає під цілі існуючих програм Спільноти, такий Рік може бути реалізований використовуючи ці програми, в рамках існуючих меж, які вони створюють, шляхом визначення пріоритетів фінансування на річній та багаторічній основі; програми та політики в інших сферах, таких як культура, комунікація, згуртування, розвиток сільської місцевості, дослідження та інформаційне суспільство, також сприяють поширенню креативності та спроможності до інновацій та можуть підтримати ініціативу через свої відповідні юридичні рамки.
 
(9) Оскільки завдання цього Рішення не можуть бути ефективно досягнуті країнами-членами, і таким чином, можуть бути краще реалізовані на рівні Спільноти, Спільнота може приймати заходи згідно принципу субсідіарності, як зазначено в Статті 5 Угоди. Відповідно до принципу пропорційності, як зазначено в цій Статті, це рішення не поширюється поза того, що є необхідним з метою досягнення цих цілей,
 
ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
Стаття 1
Предмет
 
Рік 2009 проголошується “Європейським роком креативності та інновацій".
 
Стаття 2
Цілі
 
1. Загальною метою Європейського року креативності та інновацій буду підтримати зусилля країн-членів з розвитку креативності, навчання впродовж життя, як стимулу до інновацій та ключового фактору для розвитку особистих, професійних, підприємницьких та соціальних навичок, а також добробуту індивідів у суспільстві.
 
2. Специфічними завданнями Європейського Року креативності та інновацій буде підкреслювати, серед іншого, наступні фактори, які можуть сприяти поширенню креативності та спроможності до інновацій:  
 
(a)  створення середовища, сприятливого для інновацій та пристосованості до світу, що швидко змінюється; всі форми інновацій, включно з соціальними та підприємницькими інноваціями, повинні братись до уваги;
 
(b)  підкреслення відкритості до культурного розмаїття, як засобу підтримки міжкультурного спілкування та сприяння тіснішім зв’язкам між галузями мистецтва, а також зі школами та університетами;
 
(c)  стимулювання естетичної чутливості, емоційного розвитку, творчого мислення та інтуїції у всіх дітей, від ранніх стадій розвитку, включно з дошкільним доглядом;
 
(d)  покращення поінформованості щодо важливості креативності, інновацій та підприємництва для особистого розвитку, а також для економічного зростання та зайнятості; та підтримка підприємницького мислення, особливо серед молодих людей, через співпрацю з діловим світом;
 
(e)  поширення освіти в цілому, а також розвинутих математичних, наукових та технологічних навичок, які ведуть до технологічних інновацій;
 
(f)  підтримка відкритості до змін, творчості та вирішення проблем, як навичок, що ведуть до інновацій, і які можуть бути перенесені в різні професійні та соціальні контексти;
 
(g)  поширення доступу до розмаїття креативних форм самовираження, як через формальну освіту, так і засобами неформальної та позаформальної активності молоді;
 
(h)  поширення обізнаності серед населення, як всередині, так і поза ринком праці, що креативність, знання та гнучкість є важливими в час швидких технологічних змін та глобальної інтеграції, для заможного та повноцінного життя; а також надання населенню засобів для покращення своїх кар’єрних можливостей в усіх сферах, де креативність та спроможність до інновацій грають важливу роль;
 
(i)  сприяти поширенню дизайну, як творчої активності, що робить значний внесок в інновації, а також навичок інноваційного менеджменту та менеджменту дизайну, включно з основними поняттями щодо захисту інтелектуальної власності;
 
(j)  розвиток креативності та інноваційної спроможності в приватних та державних організаціях, через навчання та заохочення їх до кращого використання творчих здібностей як працівників, так і клієнтів.
 
Стаття 3
Зміст заходів
 
Заходи, які необхідно здійснити для досягнення цілей, встановлених в Статті 2 мають включати наступні дії на європейському, національному, регіональному чи місцевому рівні, пов’язані з завданнями та темами Європейського року креативності та інновацій:
 
(a)  конференції, події та ініціативи задля підтримки дебатів та покращення обізнаності щодо важливості креативності та спроможності до інновацій;
 
(b)  інформаційні та промоційні кампанії для поширення головних повідомлень;
 
(c)  ідентифікацію прикладів добрих практик та поширення інформації про розвиток креативності та спроможності до інновацій;
 
(d)  опитування та дослідження на рівні Спільноти та національному рівні.
 
На додаток до заходів, спів-фінансованих Спільнотою відповідно до Статті 6, Комісія чи країни-члени можуть ідентифікувати інші заходи, як такі що сприяють втіленню завдань Року і дозволити використати назву Року в підтримці цих дій, якщо вони сприяють реалізації завдань, визначених в Статті 2.
 
Стаття 4
Співпраця з країнами-членами
 
Кожна країна-член має призначити національного координатора, відповідального за організацію її участі в Європейському році креативності та інновацій. Координатор має забезпечити координацію на національному рівні діяльності, пов’язаної з Європейським роком креативності та інновацій.
 
Стаття 5
Координація на європейському рівні
 
Комісія має збирати зустрічі національних координаторів з метою координації імплементації Європейського року креативності та інновацій на європейському рівні та обміну інформацією щодо його імплементації на національному рівні.
 
Стаття 6
Фінансування
 
Спів-фінансування на європейському рівні діяльності в рамках Року буде відбуватись відповідно до відповідних пріоритетів та правил, на річній та багаторічній основі, до існуючих програм, зокрема, в галузі освіти і підготовки. Де доцільно, програми та політики в інших сферах, таких як культура, комунікації, підприємництво, згуртування, сільський розвиток, дослідження та інформаційне суспільство, можуть підтримувати Рік.
 
Стаття 7
Вступ в силу
 
Це рішення вступить в сили з дати, наступної від дати опублікування в Офіційному Журналі Європейського Союзу.
 
Стаття 8
Адресати
 
Це рішення адресується державам-членам.
 
Вчинено в Брюсселі, 20 листопада 2008 року
За Європейський Парламент За Раду
Президент  Президент
 
 
Додаток:
Категорія: Проект | Переглядів: 901 | Додано: innovate | Рейтинг: 0.0/0 |
Загалом коментарів: 0
Only registered users can add comments.
[ Реєстрація | Увійти ]
Новини
Проект [65]
Новини проекту, анонси та релізи заходів
Євросоюз [13]
Європейський рік креативності та інновацій в ЄС
Креативність [3]
Набір інструментів для розвитку креативності
Євроклуби [41]
Новини від євроклубів-учасників проекту
Інновації [14]
Інноваційні люди, їх ідеї, проекти, моделі
Пошук
Опитування
В якій сфері найбільш потрібні інновації?
Всього відповідей: 294
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід
Календар новин
«  Січень 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Сайти-друзі

Європейський рік креативності та інновацій в Україні запрошує проект ЄС "Підтримка мережі Євроклубів України".

Приєднайтись зараз


Спілкуйтесь про що хочете. Більше про громадські чати.